MẪU BIÊN BẢN THU HỒI HÓA ĐƠN MỚI NHẤT 2018 CẬP NHẬT 2019

08-07-2019

Biên bản thu hồi hóa đơn là giấy tờ cần phải đi kèm với biên bản hủy hóa đơn trong trường hợp thông tin trên hóa đơn đã lập bị sai và chưa được kê khai thuế. Sau khi phát hiện sai cần phải hủy bỏ hóa đơn thì bên bán và bên mua cần phải thực hiện biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn lập sai.

Dưới đây là mẫu biên bản thu hồi hóa đơn mới nhất được cập nhật cuối năm 2018 đầu năm 2019.

 

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------

                                              Hà Nội, ngày... tháng... năm...

BIÊN BẢN THU HỒI HÓA ĐƠN ĐÃ LẬP SAI

Số …/BBTHHĐ

Căn cứ theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ theo Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 về sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ/

Căn cứ theo Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP.

Hôm nay, ngày ../../2019, đại diện hai bên gồm có:

BÊN A: Công ty…………………………………………………………………...

Địa chỉ:

Điện thoại:……………………………….. MST: ………………………………....

Do Ông (Bà): ……………………………. Chức vụ: ………….…………………..

BÊN B: Công ty…………………………………………………………………...

Địa chỉ:

Điện thoại:……………………………….. MST: ………………………………....

Do Ông (Bà): ……………………………. Chức vụ: ………….…………………..

Hai bên thông nhất lập biên bản thu hồi (liên…) hóa đơn………. đã lập, có ký hiệu: ……. số ….. ngày ../../…. để xóa bỏ theo quy định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số …………., ký hiệu: ………. số …………………. ngày ../../….

Lý do thu hồi: ………………………………………………………………………

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này được lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                              ĐẠI DIỆN BÊN B

 

*Lưu ý: Biên bản thu hồi cần thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

 

Để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ

Điện thoại: 0981 772 388 - 0919 510 089

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/easyinvoice.vn