MẪU BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHÔNG SỬ DỤNG MỚI NHẤT 2019

08-07-2019

Trong các trường hợp thông tin hóa đơn GTGT bị sai hoặc hai bên mua bán không tiếp tục thực hiện hợp đồng thì cần phải lập biên bản hủy hóa đơn để hủy bỏ hóa đơn sai đó.

Dưới đây là mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử mới nhất 2019 theo thông tư 39/2014/TT-BTC.

 

Mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT không sử dụng

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

                                                        Hà Nội, ngày...tháng...năm...

 

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

Số…/BBTHHĐ

Căn cứ nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

 

Hôm nay, ngày …/../…., chúng tôi bao gồm:

BÊN MUA: Công ty ……………………………………………………………..

Địa chỉ:

Mã số thuế

Người đại diện:……………………………..; Chức vụ: ………………………...

BÊN BÁN: Công ty ……………………………………………………………..

Địa chỉ:

Mã số thuế

Người đại diện:……………………………..; Chức vụ: ………………………...

Chúng tôi cùng tiến hành lập biên bản về việc xin hủy hóa đơn GTGT như sau:

1. Hủy hóa đơn số: …………. Do………….. phát hành ngày…………………..

2. Hàng hóa ghi trên hóa đơn gồm:

TT

Tên hàng hóa / dịch vụ

Đơn giá tính

SL

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng tiền hàng:

 

Thuế xuất GTGT: ………………………… Tiền thuế GTGT: …………………....

Tổng cộng tiền thanh toán: …………………………………………………………

Số tiền viết bằng chữ: ………………………………………………………………

 

Lý do hủy hóa đơn: ………(viết sai đơn hàng, hai bên không thực hiện hợp đồng, …)

Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở hủy hóa đơn viết sai trên và cam kết không sử dụng hóa đơn trên để kê khai thuế GTGT.

Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Chúng tôi xin cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN                                                   ĐẠI DIỆN BÊN MUA

 

* Lưu ý: Biên bản hủy hóa đơn chỉ được sử dụng khi hóa đơn đã lập sai trước đó chưa được kê khai thuế. Bên cạnh lập biên bản hủy hóa đơn còn cần lập biên bản thu hồi hóa đơn GTGT viết sai.

Trong trường hợp kế toán đã kê khai thuế thì cần phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn đi kèm với việc viết hóa đơn điều chỉnh.

 

Để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ

Điện thoại: 0981 772 388 - 0919 510 089

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/easyinvoice.vn