Tiêu Dùng Nội Bộ Có Phải Xuất Hóa Đơn Không? Cập Nhật 2024

Tiêu Dùng Nội Bộ Có Phải Xuất Hóa Đơn Không?

Bởi EasyInvoice.vn - 28/05/2024 653 lượt xem
Đánh giá bài viết

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp thường gặp phải nhiều tình huống liên quan đến việc sử dụng nội bộ hàng hóa, dịch vụ. Một câu hỏi phổ biến mà nhiều doanh nghiệp đặt ra là “Tiêu dùng nội bộ có phải xuất hóa đơn không?” Bài viết này của Phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice sẽ giải đáp thắc mắc này và cung cấp những thông tin cần thiết để bạn có thể quản lý và thực hiện đúng các quy định về hóa đơn.

tieu-dung-noi-bo-co-phai-xuat-hoa-don-khong

1. Hàng tiêu dùng nội bộ là gì?

Hàng hóa tiêu dùng nội bộ là những hàng hóa xuất kho để doanh nghiệp tiêu dùng phục vụ sản xuất kinh doanh hoặc tiêu dùng sản phẩm, hàng hóa không để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Trên thực tế, hàng tiêu dùng nội bộ được hiểu là hàng hóa dùng để luân chuyển trong nội bộ đơn vị kinh doanh, như: hàng hóa xuất chuyển kho nội bộ; hàng hóa xuất vật tư, bán thành phẩm tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh của DN; hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh,…

2. Hàng tiêu dùng nội bộ có phải xuất hóa đơn không?

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ

 1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

Như vậy, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ vẫn phải xuất hóa đơn, trừ trường hợp hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất không phải lập hóa đơn còn các trường hợp tiêu dùng nội bộ khác thì không phải xuất hóa đơn.

Mặt khác, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ.

Tìm hiểu ngay: Xuất Hóa Đơn Tiêu Dùng Nội Bộ

3. Hàng tiêu dùng nội bộ có phải kê khai thuế giá trị gia tăng không?

hang-tieu-dung-noi-bo-co-phai0ke-khai-thue-gia-tri-gia-tang-khong

Căn cứ theo khoản 4 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC quy định về giá tính thuế như sau:

Giá tính thuế

 1. Giá tính thuế đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ.

Hàng hóa luân chuyển nội bộ như hàng hóa được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh thì không phải tính, nộp thuế GTGT.

Trường hợp cơ sở kinh doanh tự sản xuất, xây dựng tài sản cố định (tài sản cố định tự làm) để phục vụ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì khi hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao, cơ sở kinh doanh không phải lập hóa đơn. Thuế GTGT đầu vào hình thành nên tài sản cố định tự làm được kê khai, khấu trừ theo quy định.

Trường hợp xuất máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa dưới hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả, nếu có hợp đồng và các chứng từ liên quan đến giao dịch phù hợp, cơ sở kinh doanh không phải lập hóa đơn, tính, nộp thuế GTGT.

Riêng đối với cơ sở kinh doanh có sử dụng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ, luân chuyển nội bộ phục vụ cho sản xuất kinh doanh như vận tải, hàng không, đường sắt, bưu chính viễn thông không phải tính thuế GTGT đầu ra, cơ sở kinh doanh phải có văn bản quy định rõ đối tượng và mức khống chế hàng hóa dịch vụ sử dụng nội bộ theo thẩm quyền quy định.

Theo đó, hàng tiêu dùng nội bộ phục vụ hoạt động kinh doanh thì không phải tính, nộp thuế nên không phải kê khai thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng thì khi hoàn thành cơ sở kinh doanh không phải lập hóa đơn. Thuế giá trị gia tăng đầu vào hình thành nên tài sản cố định tự làm được kê khai, khấu trừ.

Riêng đối với cơ sở kinh doanh như vận tải, hàng không, đường sắt, bưu chính viễn thông không phải tính thuế giá trị gia tăng đầu ra.

Tìm hiểu thêm: Quy Định Xuất Hóa Đơn Chiết Khấu Thương Mại

4. Hóa đơn tiêu dùng nội bộ phải đảm bảo những nội dung gì?

Theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ

 1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

Như vậy, theo quy định trên thì hóa đơn tiêu dùng nội bộ khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, cụ thể:

– Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn.

– Tên liên hóa đơn áp dụng đối với hóa đơn do cơ quan thuế đặt in.

– Số hóa đơn.

– Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán.

– Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua.

– Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ.

– Thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng.

– Chữ ký của người bán, chữ ký của người mua.

– Thời điểm lập hóa đơn theo định dạng ngày, tháng, năm của năm dương lịch.

– Thời điểm ký số trên hóa đơn điện tử.

– Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

– Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, chiết khấu thương mại, khuyến mại (nếu có).

– Tên, mã số thuế của tổ chức nhận in hóa đơn đối với hóa đơn do cơ quan thuế đặt in.

– Chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện trên hóa đơn.

– Một số trường hợp hóa đơn điện tử không nhất thiết có đầy đủ các nội dung.

– Nội dung khác trên hóa đơn.

hoa-don-tieu-dung-noi-bo-phai-dam-bao-nhung-noi-dung-gi

Có thể bạn quan tâm: Hóa Đơn Thay Thế Có Cần Gửi Mẫu 04 Không?

Trên đây Phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice đã cung cấp thông tin về Tiêu Dùng Nội Bộ Có Phải Xuất Hóa Đơn Không?. Hy vọng những thông tin trên hữu ích với quý bạn đọc. Nếu còn câu hỏi khác cần được tư vấn, hỗ trợ vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0981 772 388 – 1900 33 69 đội ngũ của chúng tôi sẽ giải đáp nhanh chóng và chi tiết nhất.

==========

Theo quy định tại Điều 89 Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Điều 11 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Điều 1 Nghị định số 41/2022/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư số 78/2021/TT-BTC, quy định việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có mã của cơ quan thuế 

SoftDreams ra mắt Phần mềm quản lý bán hàng EasyPos hỗ trợ Quý khách hàng trong nghiệp vụ sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Nếu Quý khách hàng cần được tư vấn và hỗ trợ thêm, hãy liên hệ ngay cho đội ngũ chuyên nghiệp của SoftDreams, chúng tôi cam kết hỗ trợ khách hàng kịp thời 24/7 trong suốt quá trình sử dụng phần mềm.

EASYPOS – Phần mềm Quản lý bán hàng đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ như:

 • Liên kết trực tiếp với cơ quan thuế
 • Tự động đồng bộ đơn hàng thành hoá đơn, chuyển dữ liệu lên cơ quan thuế theo thông tư 78/2021/TT-BTC
 • Cập nhật sớm nhất những chính sách mới của cơ quan thuế
 • Tạo và in đơn hàng ngay cả khi có hoặc không có kết nối mạng. 
 • Thiết lập mẫu vé in theo mong muốn của DN & HKD.
 • Tích hợp hệ sinh thái đa kênh như: Hóa đơn điện tử EasyInvoice, Phần mềm kế toán EasyBooks và chữ ký số EasyCA
 • Tự động thống kê báo cáo chi tiết về doanh thu, lợi nhuận, chi phí… mỗi ngày
 • Tự động hóa nghiệp vụ nhập liệu và lưu trữ thông tin đơn hàng

Đăng ký dùng thử EasyPos ngay!

Để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ

Điện thoại: 0981 772 388 – 1900 33 69

Website: https://easyinvoice.vn/

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/easyinvoice.vn

 

Tags:

Sử dụng ngay
Hóa đơn điện tử Easyinvoice

Tư vấn hóa đơn điện tử

0981 772 388

Hỗ trợ kỹ thuật & CSKH

1900 3369 1900 56 56 53 1900 57 57 54 (Nhánh 2)
1900 3369