MẪU BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN MỚI NHẤT NĂM 2019

08-07-2019

Trong rất nhiều trường hợp hóa đơn điện tử được lập có những sai sót về sai ngày, sai số tiền, sai tên hàng, sai địa chỉ hoặc viết sai về nội dung, kế toán cần phải cân nhắc lập biên bản điều chỉnh hóa đơn.

Dưới đây là mẫu biên bản điêu chỉnh hóa đơn mới nhất năm 2019 dựa theo thông tư 39/2014/TT-BTC được sử dụng trong các trường hợp thông tin trên hóa đơn GTGT bị viết sai ngày, tên, hàng hóa hoặc nội dung, địa chỉ…

1. Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai số tiền (giá trị hàng hóa)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                            Hà Nội, ngày...tháng...năm...

 

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Căn cứ theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính.

 

Hôm nay, ngày ../../2019 tại …….., đại diện hai bên gồm có:

Bên A: Công ty……………………………………………….

Do ông (bà): ………………………….; Chức vụ:……………

Địa chỉ: ………………………….

Điện thoại: ……………………; Email: ……………….

Mã số thuế: …………………..

Bên B: Công ty……………………………………………….

Do ông (bà): …….................................; Chức vụ: …...............

Địa chỉ: ………………………….

Điện thoại: ……………………; Email:………………............

Mã số thuế…………………….

Hai bên thống nhất lập biên bản này để điều chỉnh hóa đơn (GTGT) sau:

  • Mẫu số: ……………..
  • Ký hiệu: … số…. ngày …./…/20..
  • Giá trị hóa đơn: ……………….
  • Tên dịch vụ: …………………..

Lý do điều chỉnh: Do ghi sai đơn giá của mặt hàng: Máy X

Nội dung trước khi điều chỉnh:

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị

SL

Đơn giá

Thành tiền

1

Máy X

Bộ

1

8.888.888

8.888.888

 

Hai bên thống nhất điều chỉnh lại đơn giá như sau:

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị

SL

Đơn giá

Thành tiền

1

Máy X

Bộ

1

9.999.999

9.999.999

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh hóa đơn này.

Biên bản lập thành 02 bản, bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                          ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

 

2. Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai tên hoặc địa chỉ công ty

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                               Hà Nội, ngày...tháng...năm...

 

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Căn cứ theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính.

 

Hôm nay, ngày 10/1/2019 tại …….., đại diện hai bên gồm có:

Bên A: Công ty……………………………………………….

Do ông (bà): ………………………….; Chức vụ:……………

Địa chỉ: ………………………….

Điện thoại: ……………………; Email: ……………….

Mã số thuế: …………………..

Bên B: Công ty……………………………………………….

Do ông (bà): …….................................; Chức vụ: …...............

Địa chỉ: ………………………….

Điện thoại: ……………………; Email:………………............

Mã số thuế…………………….

 

Hai bên thống nhất lập biên bản này để điều chỉnh hóa đơn (GTGT) sau:

  • Mẫu số: ……………..
  • Ký hiệu: … số…. ngày …./…/20..
  • Giá trị hóa đơn: ……………….
  • Tên dịch vụ: …………………..

Lý do điều chỉnh: Do ghi sai địa chỉ / tên công ty

Nội dung trước khi điều chỉnh:

Công ty Softdream

Địa chỉ: Số 10 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nay điều chỉnh lại là:

Công ty Softdreams

Địa chỉ: Số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh hóa đơn này.

Bên bản này lập thành 2 bản, bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                         ĐẠI DIỆN BÊN B

 

3. Lưu ý khi lập biên bản điều chỉnh hóa đơn

- Khi phát hiện hóa đơn viết sai đã kê khai thuế, ngoài việc lập biên bản điều chỉnh hóa đơn, còn phải lập hóa đơn điều chỉnh.

- Trong trường hợp hóa đơn sai sót về tên, địa chỉ nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh hóa đơn nhưng không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

- Các mẫu biên bản thu hồi hóa đơn GTGT viết sai chỉ được phép dùng cho hóa đơn đã lập sai trước đó nhưng chưa kê khai thuế. Nếu kế toán đã kê khai thuế thì phải viết hóa đơn điều chỉnh, không được phép hủy hóa đơn và cần phải có biên bản điều chỉnh hóa đơn thay cho biên bản hủy hóa đơn.

- Ngày trên biên bản điều chỉnh hóa đơn và ngày trên hóa đơn điều chỉnh phải trùng nhau.

- Người đại diện 2 bên cần ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu.

-  Trên biên bản điều chỉnh hóa đơn cần phải thể hiện: Điều chỉnh hóa đơn số … ngày tháng… ký hiệu của hóa đơn; xuất hóa đơn điều chỉnh số… ngày tháng… ký hiệu… Nội dung điều chỉnh.

Download ngay mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn tiếng Anh được sử dụng cho cả hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy.

 

Để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ

Điện thoại: 0981 772 388 - 0919 510 089

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/easyinvoice.vn