ỦY NHIỆM LẬP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ - TƯỞNG DỄ MÀ KHÓ!

22-07-2019

Ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử không hề dễ dàng như nhiều người nghĩ, việc không hiểu rõ những quy định khi ủy nhiệm hoặc nhận ủy nhiệm có thể dẫn đến những vi phạm pháp lý nghiệm trọng. Bài viết này, EasyInvoice sẽ làm rõ những lưu ý và trách nhiệm của những bên liên quan về vấn đề này.

Hiểu rõ về trách nhiệm của bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử

Khi ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử phải có xác nhận của cả 2 bên (ủy nhiệm - nhận ủy nhiệm) và được thực hiện theo quy định tại Điều 17 Thông tư 39/2014/TT-BTC về ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử.

Trách nhiệm của bên ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử

Uỷ nhiệm lập hóa đơn điện tử, bên ủy nhiệm cần đảm bảo tuyệt đối những trách nhiệm dưới đây:

- Phải thực hiện tạo lập văn bản pháp lý nhằm xác nhận hoạt động ủy nhiệm của 2 bên

- Có trách nhiệm gửi văn bản thông báo ủy nhiệm đến cơ quan thuế quản lý, chậm nhất là 3 ngày trước khi bên nhận ủy nhiệm tiến hành lập hóa đơn

- Thực hiện xác định và thông báo bằng văn bản khi hết thời gian ủy nhiệm hoặc trong trường hợp 1 trong 2 bên muốn chấm dứt quyết định ủy nhiệm trước. (Lưu ý: khi văn bản có hiệu lực thì quyết định chấm dứt ủy nhiệm mới có hiệu lực)

- Cần lập báo cáo tổng hợp định kỳ về tình hình sử dụng hóa đơn ủy nhiệm

- Ngoài ra, đơn vị cũng cần lập báo cáo về tình hình sử dụng, chỉnh lý cũng như khởi tạo hóa đơn hàng quý theo quy định.

Thực hiện ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử cần nắm chắc trách nhiệm của những bên liên quan

Trách nhiệm của bên nhận ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử

- Có trách nhiệm khởi tạo hóa đơn theo đúng quy định cho bên ủy nhiệm

- Chậm nhất 3 ngày trước khi tiến hành lập hóa đơn ủy nhiệm đầu tiên, có trách nhiệm gửi thông báo nhận ủy nhiệm đến cơ quan thuế quản lý trực tiế.

- Để giúp khách hàng hoặc đối tác nắm bắt được thông tin, bên nhận uy nhiệm cần niêm yết thông báo nhận ủy nhiệm tại địa điểm kinh doanh được ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử.

- Phải gỡ ngay thông báo đã niêm yết tại nơi kinh doan khi thời hạn ủy nhiệm kết thúc.

- Phải thực hiện báo cáo tổng kết định kỳ về tình hình sử dụng hóa đơn ủy nhiện đến cơ quan thuế quản lý.

Theo đó, nếu thực hiện ủy nhiệm hay nhận ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử, bạn cần nắm vững trách nhiệm của cả 2 bên nhằm tránh những sai sót về mặt pháp lý.

Đảm bảo nội dung trong văn bản ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử

Văn bản ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử được coi là chứng từ quan trọng xác nhận cho hoạt động ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử giữa 2 bên là hợp pháp. Chính vì vậy, văn bản này cũng có những quy định cụ thể để đảm bảo tính hợp pháp.

- Trên hóa đơn được ủy nhiệm phải có tên đơn vị ủy nhiệm (đơn vị bán) và có đóng dấu của đơn vị ủy nhiệm phía trái của hóa đơn.

- Văn bản xác nhận ủy nhiệm của 2 bên phải đảm bảo nội dung:

+ Ghi đầy đủ thông tin về hóa đơn ủy nhiệm như loại, hình thức, ký hiệu, số lượng hóa đơn

+ Mục đích ủy nhiệm

+ Thời hạn ủy nhiệm

+ Phương thức thanh toán của hóa đơn ủy nhiệm

+ Trên thông báo hóa đơn ủy nhiệm phải có đầy đủ tên, chữ ký, con dấu (nếu có) của đại diện bên ủy nhiệm cho bên nhận.

 

* Mẫu văn bản ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

                                                                                                       Hà Nội, ngày... tháng ...năm 2019

 

GIẤY ỦY NHIỆM LẬP HÓA ĐƠN

 

       - Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006

       - Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

       - Căn cứ vào Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 03 năm 2014

 

Chúng tôi gồm:

BÊN ỦY NHIỆM (BÊN A):

- Ông (bà):  

- Chức vụ:

- Số CMND (Hộ chiếu): cấp ngày       /       /             , tại 

- Đại diện cho:

- Địa chỉ cơ quan (nhà riêng):

- Điện thoại: Fax:

- Tài khoản:    tại Ngân hàng:

- Mã số thuế:

BÊN NHẬN ỦY NHIỆM (BÊN B):

- Ông (bà):  

- Chức vụ:

- Số CMND (Hộ chiếu): cấp ngày       /       /             , tại 

- Đại diện cho:

- Địa chỉ cơ quan (nhà riêng):

- Điện thoại: Fax:

- Tài khoản:    tại Ngân hàng:

- Mã số thuế:

Hai bên thống nhất về việc ủy nhiệm lập hóa đơn như sau:

- Bên A ủy nhiệm cho bên B lập hóa đơn Giá trị gia tăng khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Hóa đơn giá trị gia tăng có ký hiệu TU/11P với số lượng 50 tờ từ số 0000001 đến 0000050

Hóa đơn được bên A giao trực tiếp cho bên B bằng bản cứng và có biên bản giao nhận có sự xác nhận của 2 bên.

 Thời gian ủy nhiệm từ ngày .......... đến ngày............

Hóa đơn ủy nhiệm được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo đúng quy định

 

BÊN NHẬN ỦY NHIỆM                                                                                                                           BÊN ỦY NHIỆM

  (Ký, ghi rõ họ và tên)                                                                                                                          (Ký, ghi rõ họ và tên)

 

Ủy nhiệm hóa đơn điện tử có những lưu ý nhất định

 

Lưu ý quan trọng khi ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử

Tổng thể quá trình xác nhận, thông báo, thực hiện ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử có những lưu ý đặc biệt quan trọng mà 2 bên liên quan cần nắm chắc như sau:

- Đảm bảo đầy đủ những yêu cầu về nội dung văn bản ủy nhiệm đã nêu ở trên

- Đối với bên nhận ủy nhiệm, trên hóa đơn không phải đóng dấu vào chỉ tiêu “người bán hàng”.

- Bên nhận ủy nhiệm được khởi tạo và xuất hóa đơn kể từ ngày đã quy định trong văn bản xác nhận

- Bên nhận ủy nhiệm chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn theo đúng quy đinh.

- Bên nhận ủy nhiệm cần phải thông báo phát hành hóa đơn ủy nhiệm và thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ủy nhiệm theo quy định.

- Đối với những đơn vị, tổ chức, chi nhánh không có chức năng kinh doanh hàng hóa, dịch vụ sẽ không được quyền nhận ủy nhiệm lập hóa đơn.

Những nội dung nêu trên sẽ giải đáp cho bạn những băn khoăn về mặt pháp lý trong việc ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử. Hy vọng, với những nội dụng này sẽ giúp bạn thuận lợi trong việc ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử.

 

Để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ

Điện thoại: 0981 772 388 - 0919 510 089

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/easyinvoice.vn