Quy Định Về Đăng Ký, Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử 2024

Quy Định Về Đăng Ký, Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử 2024

Bởi EasyInvoice.vn - 15/03/2024 739 lượt xem
5/5 - (1 bình chọn)

Năm 2024, việc đăng ký, thay đổi nội dung sử dụng hóa đơn điện tử như thế nào? Hãy cùng Phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice tìm hiểu qua nội dung quy định về đăng ký, thay đổi nội dung đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử 2024, mời quý bạn đọc tham khảo.

quy-dinh-ve-dang-ky-thay-doi-noi-dung-dang-ky-su-dung-hoa-don-dien-tu-2024

1. Hóa đơn điện tử là gì?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hoá đơn điện tử như sau:

– Hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập bằng phương tiện điện tử để ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế, trong đó:

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua.

Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử bao gồm số giao dịch là một dãy số duy nhất do hệ thống của cơ quan thuế tạo ra và một chuỗi ký tự được cơ quan thuế mã hóa dựa trên thông tin của người bán lập trên hóa đơn.

Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế.

>>>>> Tìm hiểu ngay Hướng Dẫn Tra Cứu Hóa Đơn Xăng Theo Số Hóa Đơn

2. Quy định về đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử năm 2024

Hóa đơn điện tử được đăng ký sử dụng trong năm 2024 như sau:

(i) Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc đối tượng ngừng sử dụng hóa đơn theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 123/2020/NĐ-CP đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (bao gồm cả đăng ký hóa đơn điện tử bán tài sản công, hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia) thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

– Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ thì có thể đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử được Tổng cục Thuế ủy thác cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ.

– Trường hợp doanh nghiệp là tổ chức kết nối chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử theo hình thức gửi trực tiếp đến cơ quan thuế thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

– Nội dung thông tin đăng ký theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Lưu ý: Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi thông báo điện tử về việc tiếp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử đối với trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi thông báo điện tử trực tiếp theo Mẫu số 01/TB-TNĐT Phụ lục IB về việc tiếp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký với cơ quan thuế đối với trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trực tiếp tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

(ii) Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, cơ quan thuế có trách nhiệm gửi thông báo điện tử theo Mẫu số 01/TB-ĐKĐT Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử hoặc gửi thông báo điện tử trực tiếp đến doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Đối với trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đăng ký chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử theo hình thức gửi trực tiếp đến cơ quan thuế theo quy định tại điểm b1 khoản 3 Điều 22 Nghị định 123/2020/NĐ-CP được cơ quan thuế ra thông báo chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Mẫu số 01/TB-ĐKĐT Phụ lục IB nhưng chưa phối hợp với Tổng cục Thuế về cấu hình hạ tầng kỹ thuật, kiểm thử kết nối, truyền nhận dữ liệu thì chậm nhất trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế gửi thông báo theo Mẫu số 01/TB-ĐKĐT Phụ lục IB, tổ chức cần chuẩn bị đủ điều kiện về hạ tầng kỹ thuật và thông báo cho Tổng cục Thuế để phối hợp kết nối. Thời gian thực hiện trong 10 ngày làm việc kể từ ngày Tổng cục Thuế nhận được đề nghị của doanh nghiệp, tổ chức. Trường hợp kết quả kiểm thử kết nối, truyền nhận dữ liệu thành công thì doanh nghiệp, tổ chức thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn điện tử theo hình thức gửi trực tiếp đến cơ quan thuế theo quy định tại Điều 22 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Trường hợp sau 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế gửi thông báo theo Mẫu 01/TB-ĐKĐT Phụ lục IB, doanh nghiệp, tổ chức không thông báo cho Tổng cục Thuế để phối hợp kết nối hoặc kết quả kiểm thử kết nối, truyền nhận dữ liệu không thành công, doanh nghiệp, tổ chức thay đổi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và thực hiện chuyển dữ liệu qua Tổ chức kết nối, nhận, truyền lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử với cơ quan thuế.

(Căn cứ theo khoản 1, 2 Điều 15 Nghị định 123/2020/NĐ-CP).

quy-dinh-ve-muc-phat-hanh-chinh-doi-voi-hanh-vi-su-dung-hoa-don-chung-tu-khong-hop-phap

>>>>> Có thể bạn quan tâm Thời Điểm Xuất Hóa Đơn Cung Cấp Dịch Vụ Là Khi Nào?

3. Quy định về thay đổi nội dung đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử năm 2024 

Trường hợp có thay đổi thông tin đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử tại Mục 1, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện thay đổi thông tin và gửi lại cơ quan thuế theo Mẫu số 01/ĐKTĐ- HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, trừ trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tiếp nhận mẫu đăng ký thay đổi thông tin và Cơ quan Thuế thực hiện theo quy định tại đoạn (ii) của Mục 2 bên trên.

(Căn cứ khoản 4 Điều 15 Nghị định 123/2020/NĐ-CP). 

4. Hướng dẫn lập Tờ khai Mẫu số 01/ĐKTĐ- HĐĐT

Mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT là Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử được ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Cách điền Mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT như sau:
– Phần thông tin người nộp thuế: Điền đầy đủ các thông tin gồm tên người nộp thuế, mã số thuế, cơ quan thuế quản lý, người liên hệ, địa chỉ liên hệ, điện thoại liên hệ và mục thư điện tử.

mẫu 01 đktd

Mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT đính kèm Nghị định 123.

>>>>> TẢI NGAY Mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT tại đây

– Hình thức hóa đơn: Tích chọn hình thức hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế.

– Tích chọn hình thức gửi dữ liệu hóa đơn điện tử.

– Lựa chọn phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử: Chuyển đầy đủ nội dung từng hóa đơn hoặc chuyển theo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử.

– Chọn loại hóa đơn sử dụng:

 • Hóa đơn GTGT.
 • Hóa đơn bán hàng.
 • Hóa đơn bán tài sản công.
 • Hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia.
 • Các loại hóa đơn khác.
 • Chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý tương tự hóa đơn.

– Điền danh sách các chứng thư số mà doanh nghiệp sử dụng.

– Đăng ký ủy nhiệm lập hóa đơn trong trường hợp doanh nghiệp có ủy nhiệm lập hóa đơn.

– Điền ngày, tháng, năm, ký tên người nộp thuế.

quy-dinh-ve-muc-phat-hanh-chinh-doi-voi-hanh-vi-su-dung-hoa-don-chung-tu-khong-hop-phap

>>>>> Tìm hiểu thêm Xử Lý Hóa Đơn Của Công Ty Ngừng Kinh Doanh Như Thế Nào?

Trên đây Phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice đã cung cấp thông tin về Quy định về đăng ký, thay đổi nội dung đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử 2024. Hy vọng những thông tin trên hữu ích với quý bạn đọc. Nếu còn câu hỏi khác cần được tư vấn, hỗ trợ vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0981 772 388 – 1900 33 69 đội ngũ của chúng tôi sẽ giải đáp nhanh chóng và chi tiết nhất.

==========

Theo quy định tại Điều 89 Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Điều 11 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Điều 1 Nghị định số 41/2022/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư số 78/2021/TT-BTC, quy định việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có mã của cơ quan thuế 

SoftDreams ra mắt Phần mềm quản lý bán hàng EasyPos hỗ trợ Quý khách hàng trong nghiệp vụ sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Nếu Quý khách hàng cần được tư vấn và hỗ trợ thêm, hãy liên hệ ngay cho đội ngũ chuyên nghiệp của SoftDreams, chúng tôi cam kết hỗ trợ khách hàng kịp thời 24/7 trong suốt quá trình sử dụng phần mềm.

EASYPOS – Phần mềm Quản lý bán hàng đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ như:

 • Liên kết trực tiếp với cơ quan thuế
 • Tự động đồng bộ đơn hàng thành hoá đơn, chuyển dữ liệu lên cơ quan thuế theo thông tư 78/2021/TT-BTC
 • Cập nhật sớm nhất những chính sách mới của cơ quan thuế
 • Tạo và in đơn hàng ngay cả khi có hoặc không có kết nối mạng. 
 • Thiết lập mẫu vé in theo mong muốn của DN & HKD.
 • Tích hợp hệ sinh thái đa kênh như: Hóa đơn điện tử EasyInvoice, Phần mềm kế toán EasyBooks và chữ ký số EasyCA
 • Tự động thống kê báo cáo chi tiết về doanh thu, lợi nhuận, chi phí… mỗi ngày
 • Tự động hóa nghiệp vụ nhập liệu và lưu trữ thông tin đơn hàng

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG EASYPOS NGAY

Để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ

Điện thoại: 0981 772 388 – 1900 33 69

Website: https://easyinvoice.vn/

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/easyinvoice.vn

Tags:

Sử dụng ngay
Hóa đơn điện tử Easyinvoice

Tư vấn hóa đơn điện tử

0981 772 388

Hỗ trợ kỹ thuật & CSKH

1900 3369 1900 56 56 53 1900 57 57 54 (Nhánh 2)
1900 3369