Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh | Phần mềm Hóa đơn điện tử EasyInvoice

Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh

Bởi EasyInvoice.vn - 05/05/2020 3030 lượt xem
Đánh giá bài viết

Nếu nằm trong nhóm đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh dưới dây, đơn vị cần hoàn tất thủ tục đề nghị cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh gửi đến cơ quan thuế nhằm làm quen và chuyển đổi kịp thời sang sử dụng hóa đơn điện tử trước ngày 01/11/2020.

Hộ, cá nhân kinh doanh chưa đủ điều kiện sử dụng HĐĐT áp dụng sử dụng HĐĐT theo từng lần phát sinh

Đối tượng nào sử dụng hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh

Căn cứ theo Điều 12 Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Điều 6 Thông tư 68/2019/TT-BTC, những trường hợp dưới đây sẽ phải áp dụng hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh từ ngày 01/11/2020.

* Đối với hóa đơn bán hàng theo từng lần phát sinh

Nếu nằm trong nhóm 4 đối tượng này, doanh nghiệp sẽ thực hiện áp dụng hóa đơn bán hàng theo từng lần phát sinh có mã xác thực của cơ quan thuế.

– Thứ nhất, là những tổ chức không thực hiện kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ.

– Thứ hai, những đối tượng là doanh nghiệp sau khi đã thực hiện hủy hiệu lực của mã số thuế, phá sản, giải thể, quyết toán thuế nhưng cần có hóa đơn để giao cho người mua trước đó.

– Thứ ba, áp dụng với những đối tượng thuộc diện nộp thuế GTGT bằng phương pháp trực tiếp và nằm trong 3 trường hợp sau:

+ Chưa hoàn thiện thủ tục chấm dứt hiệu lực của mã số thuế khi dừng hoạt động kinh doanh và có phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để thực hiện giao cho người mua.

+ Mặc dù tạm dừng hoạt động những vẫn cần có hóa đơn giao cho khách hàng nhằm hoàn thiện được những hợp đồng đã ký với khách hàng trước ngày cơ quan thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh

+ Những đối tượng ngừng sử dụng hóa đơn điện tử để thực hiện cưỡng chế nợ (có thông báo của cơ quan thuế)

– Thứ 4, là những tổ chức và cơ quan nhà nước không nằm trong nhóm nốp thuế GTGT bằng phương pháp khấu trừ có thực hiện bán đấu giá tài sản sẽ được cấp hóa đơn GTGT để giao cho khách trong trường hợp giá trúng đấu giá là giá bán đã có thuế giá trị gia tăng được công bố rõ trong hồ sơ bán đấu giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

* Đối với hóa đơn GTGT theo từng lần phát sinh

– Những doanh nghiệp ngừng kinh doanh và chưa hoàn thiện thủ tục để chấm dứt hiệu lực MST, đồng thời nằm trong nhóm nộp thuế GTGT bằng phương pháp khấu trừ có những phát sinh về thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho khách.

– Những doanh nghiệp ngừng kinh doanh và chưa hoàn thiện thủ tục để chấm dứt hiệu lực MST, đồng thời nằm trong nhóm nộp thuế GTGT bằng phương pháp khấu trừ cần hóa đơn để hoàn thiện những hợp đồng ký với khách trước khi có thông báo tạm ngừng kinh doanh từ cơ quan thuế.

– Những doanh nghiệp nằm trong nhóm nộp thuế GTGT bằng phương pháp khấu có nhận được thông báo từ cơ quan về việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử để thực hiện cưỡng chế nợ thuế.

Thủ tục đề nghị cấp HĐĐT theo từng lần pháp sinh đơn giản

Thủ tục đề nghị cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh

Nếu nằm trong nhóm những đối tượng doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh nêu trên, bạn cần hoàn thiện những thủ tục dưới đây:

– Hoàn thiện và gửi đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018.

– Chuẩn bị đầy đủ những chứng từ:

+ Hợp đồng kinh tế cung cấp hàng hóa, dịch vụ (ảnh chụp)

+ Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng (ảnh chụp)

+ Những chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa kèm theo (ảnh chụp)

– Và chắc chắn rằng bạn phải thực hiện đầy đủ việc nộp thuế theo quy định.

Nhận được hồ sơ, xét duyệt, cơ quan thuế sẽ có những hướng dẫn chi tiết và thực hiện cấp/gửi hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế cho doanh nghiệp.

* Mẫu số 06 ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

ĐỀ NGHỊ CẤP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ

(Theo từng lần phát sinh)

Kính gửi:……………………………………………

I. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP LẺ HÓA ĐƠN:

1. Tên tổ chức, cá nhân:

2. Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………….

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………..

Điện thoại liên hệ: ……………………………………………….

3. Số Quyết định thành lập tổ chức (nếu có):

Cấp ngày: ……………………… Cơ quan cấp ………………

4. Mã số thuế (nếu có):

5. Tên người nhận hóa đơn (Trường hợp là cá nhân thì tên người nhận hóa đơn là cá

nhân đề nghị cấp hóa đơn):

6. Số CMND người đi nhận hóa đơn: ……………………………..

Ngày cấp: …………………… Nơi cấp: …………………………

II. DOANH THU PHÁT SINH TỪ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ:

– Tên hàng hóa, dịch vụ: ……………………………………………..

– Tên người mua hàng hóa, dịch vụ: ……………………………………

– Địa chỉ người mua hàng hóa, dịch vụ: ……………………………..

– Mã số thuế người mua hàng hóa, dịch vụ: ………………………………

– Số, ngày hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ (nếu có): ………………..

– Doanh thu phát sinh: ……………………………………

Chúng tôi xin cam kết:

– Các kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ

quan thuế có quyền từ chối cấp hóa đơn.

– Quản lý hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành đúng quy định của Nhà nước. Nếu vi

phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

………, ngày ………tháng…….năm……

                                                                 NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế)

Tags:

Sử dụng ngay
Hóa đơn điện tử Easyinvoice

Tư vấn hóa đơn điện tử

0981 772 388

Hỗ trợ kỹ thuật & CSKH

1900 3369 1900 56 56 53 1900 57 57 54 (Nhánh 2)
1900 3369