Lưu ý Về Lập Hóa Đơn 2024 Đối Với Trường Hợp Bị Trả Lại Hàng Hóa

Lưu ý Về Lập Hóa Đơn 2024 Đối Với Trường Hợp Bị Trả Lại Hàng Hóa

Bởi EasyInvoice.vn - 26/03/2024 595 lượt xem
5/5 - (1 bình chọn)

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về quy định mới nhất về lập hóa đơn năm 2024, đặc biệt là trong trường hợp bị trả lại hàng hóa.Bài viết sau đây của hóa đơn điện tử EasyInvoice sẽ cung cấp thông tin về lưu ý về lập hóa đơn 2024 đối với trường hợp bị trả lại hàng hóa, mời quý bạn đọc cùng theo dõi.

luu-y-ve-lap-hoa-don-2024-doi-voi-truong-hop-bi-tra-lai-hang-hoa

1. Hóa đơn điện tử là gì?

Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Hóa đơn được thể hiện theo hình thức hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn do cơ quan thuế đặt in.

Hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập bằng phương tiện điện tử để ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế, trong đó:

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua.

Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử bao gồm số giao dịch là một dãy số duy nhất do hệ thống của cơ quan thuế tạo ra và một chuỗi ký tự được cơ quan thuế mã hóa dựa trên thông tin của người bán lập trên hóa đơn.

Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế.

(Khoản 1, 2 Điều 3 Nghị định 123/2020/NĐ-CP)

>>>>> Tìm hiểu ngay Xuất Hóa Đơn Trả Lại Hàng Theo Nghị Định 123

2. Hàng bán trả lại có xuất hóa đơn không?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ có quy định:

“Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ

  1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.”

Như vậy khi bên mua hoàn trả hàng hóa (hàng bán trả lại) cho bên bán thì phải xuất hóa đơn hàng bán trả lại.

hang-ban-tra-lai-co-xuat-hoa-don-khong

3. Lưu ý về lập hóa đơn 2024 đối với trường hợp bị trả lại hàng hóa

Doanh nghiệp bán hàng hóa đã xuất hóa đơn giao cho bên mua và bên mua đã nhận hàng, nhưng bên mua do phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng nên đã trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa. Trong trường hợp này, việc lập hóa đơn trả lại hàng hóa được thực hiện như sau:

3.1 Lập hóa đơn trả lại hàng hóa đối với công ty cổ phần

Khi bán hàng, công ty cổ phần (bên bán) đã xuất hóa đơn giao cho bên mua và bên mua đã nhận hàng, nhưng bên mua do phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng nên đã trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa.

(1) Trường hợp này, công ty cổ phần (bên bán) phải lập hóa đơn hoàn trả hàng hóa để điều chỉnh giảm hoặc thay thế hóa đơn đã lập, công ty cổ phần và bên mua có thỏa thuận ghi rõ hàng bán trả lại. Cụ thể, như sau:

– Lập hóa đơn điều chỉnh:

Ghi giảm số lượng hàng hóa đúng bằng với hàng hóa người mua trả lại trên thực tế và ghi dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

– Lập hóa đơn thay thế:

Số lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn thay thế đã trừ đi số lượng hàng hóa mà người mua trả lại và ghi dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

(2) Sau đó, công ty cổ phần tiến hành ký số trên hóa đơn điện tử mới thay thế/điều chỉnh và gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế) hoặc gửi cơ quan thuế để cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn điện tử mới để gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).

(3) Căn cứ vào hóa đơn hoàn trả hàng hóa (hóa đơn mới điều chỉnh/thay thế), công ty cổ phần và bên mua thực hiện kê khai thuế/kê khai bổ sung tại kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn hoàn trả hàng hóa.

Tùy vào cơ quan thuế quản lý trực tiếp mà công ty cổ phần có thể tham khảo thêm các Công văn hướng dẫn chi tiết về việc lập hóa đơn hoàn trả hàng hóa của Cục Thuế tương ứng.

3.2 Lập hóa đơn trả lại hàng hóa đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Khi bán hàng, công ty TNHH hai thành viên trở lên (bên bán) đã xuất hóa đơn giao cho bên mua và bên mua đã nhận hàng, nhưng bên mua do phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng nên đã trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa.

(1) Trường hợp này, công ty TNHH hai thành viên trở lên (bên bán) phải lập hóa đơn hoàn trả hàng hóa để điều chỉnh giảm hoặc thay thế hóa đơn đã lập, công ty TNHH hai thành viên trở lên và bên mua có thỏa thuận ghi rõ hàng bán trả lại. Cụ thể, như sau:

– Lập hóa đơn điều chỉnh:

Ghi giảm số lượng hàng hóa đúng bằng với hàng hóa người mua trả lại trên thực tế và ghi dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

– Lập hóa đơn thay thế:

Số lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn thay thế đã trừ đi số lượng hàng hóa mà người mua trả lại và ghi dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

(2) Sau đó, công ty TNHH hai thành viên trở lên tiến hành ký số trên hóa đơn điện tử mới thay thế/điều chỉnh và gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế) hoặc gửi cơ quan thuế để cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn điện tử mới để gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).

(3) Căn cứ vào hóa đơn hoàn trả hàng hóa (hóa đơn mới điều chỉnh/thay thế), công ty TNHH hai thành viên trở lên và bên mua thực hiện kê khai thuế/kê khai bổ sung tại kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn hoàn trả hàng hóa.

Tùy vào cơ quan thuế quản lý trực tiếp mà công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể tham khảo thêm các Công văn hướng dẫn chi tiết về việc lập hóa đơn hoàn trả hàng hóa của Cục Thuế tương ứng.

>>>>> Tìm hiểu thêm Những Loại Hóa Đơn Trong Năm 2024 Mà Doanh Nghiệp Cần Biết

3.3 Lập hóa đơn trả lại hàng hóa đối với công ty TNHH một thành viên

Công ty TNHH một thành viên khi bán hàng hóa đã xuất hóa đơn giao cho bên mua và bên mua đã nhận được hàng, nhưng sau đó do phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng nên bên mua đã trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa cho công ty TNHH một thành viên.

(1) Trường hợp này, công ty TNHH một thành viên (bên bán) phải lập hóa đơn hoàn trả hàng hóa để điều chỉnh giảm hoặc thay thế hóa đơn đã lập, công ty TNHH một thành viên và bên mua có thỏa thuận ghi rõ hàng bán trả lại. Cụ thể, như sau:

– Lập hóa đơn điều chỉnh:

Ghi giảm số lượng hàng hóa đúng bằng với hàng hóa người mua trả lại trên thực tế và ghi dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

– Lập hóa đơn thay thế:

Số lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn thay thế đã trừ đi số lượng hàng hóa mà người mua trả lại và ghi dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

(2) Sau đó, công ty TNHH một thành viên tiến hành ký số trên hóa đơn điện tử mới thay thế/điều chỉnh và gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế) hoặc gửi cơ quan thuế để cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn điện tử mới để gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).

(3) Căn cứ vào hóa đơn hoàn trả hàng hóa (hóa đơn mới điều chỉnh/thay thế), công ty TNHH một thành viên và bên mua thực hiện kê khai thuế/kê khai bổ sung tại kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn hoàn trả hàng hóa.

Tùy vào cơ quan thuế quản lý trực tiếp mà công ty TNHH một thành viên có thể tham khảo thêm các Công văn hướng dẫn chi tiết về việc lập hóa đơn hoàn trả hàng hóa của Cục Thuế tương ứng.

lap-hoa-don-tra-lai-hang-hoa-doi-voi-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien

3.4 Lập hóa đơn trả lại hàng hóa đối với công ty hợp danh

Khi bán hàng, công ty hợp danh (bên bán) đã xuất hóa đơn giao cho bên mua và bên mua đã nhận hàng, nhưng bên mua do phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng nên đã trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa.

(1) Trường hợp này, công ty hợp danh (bên bán) phải lập hóa đơn hoàn trả hàng hóa để điều chỉnh giảm hoặc thay thế hóa đơn đã lập, công ty hợp danh và bên mua có thỏa thuận ghi rõ hàng bán trả lại. Cụ thể, như sau:

– Lập hóa đơn điều chỉnh:

Ghi giảm số lượng hàng hóa đúng bằng với hàng hóa người mua trả lại trên thực tế và ghi dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

– Lập hóa đơn thay thế:

Số lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn thay thế đã trừ đi số lượng hàng hóa mà người mua trả lại và ghi dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

(2) Sau đó, công ty hợp danh tiến hành ký số trên hóa đơn điện tử mới thay thế/điều chỉnh và gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế) hoặc gửi cơ quan thuế để cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn điện tử mới để gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).

(3) Căn cứ vào hóa đơn hoàn trả hàng hóa (hóa đơn mới điều chỉnh/thay thế), công ty hợp danh và bên mua thực hiện kê khai thuế/kê khai bổ sung tại kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn hoàn trả hàng hóa.

Tùy vào cơ quan thuế quản lý trực tiếp mà công ty hợp danh có thể tham khảo thêm các Công văn hướng dẫn chi tiết về việc lập hóa đơn hoàn trả hàng hóa của Cục Thuế tương ứng.

>>>>> Có thể bạn quan tâm Các Trường Hợp Hóa Đơn Điện Tử Không Nhất Thiết Có Đầy Đủ Các Nội Dung

3.5 Lập hóa đơn trả lại hàng hóa đối với doanh nghiệp tư nhân

Khi bán hàng, doanh nghiệp tư nhân (bên bán) đã xuất hóa đơn giao cho bên mua và bên mua đã nhận hàng, nhưng bên mua do phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng nên đã trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa.

(1) Trường hợp này, doanh nghiệp tư nhân (bên bán) phải lập hóa đơn hoàn trả hàng hóa để điều chỉnh giảm hoặc thay thế hóa đơn đã lập, doanh nghiệp tư nhân và bên mua có thỏa thuận ghi rõ hàng bán trả lại. Cụ thể, như sau:

– Lập hóa đơn điều chỉnh:

Ghi giảm số lượng hàng hóa đúng bằng với hàng hóa người mua trả lại trên thực tế và ghi dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

– Lập hóa đơn thay thế:

Số lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn thay thế đã trừ đi số lượng hàng hóa mà người mua trả lại và ghi dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

(2) Sau đó, doanh nghiệp tư nhân tiến hành ký số trên hóa đơn điện tử mới thay thế/điều chỉnh và gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế) hoặc gửi cơ quan thuế để cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn điện tử mới để gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).

(3) Căn cứ vào hóa đơn hoàn trả hàng hóa (hóa đơn mới điều chỉnh/thay thế), doanh nghiệp tư nhân và bên mua thực hiện kê khai thuế/kê khai bổ sung tại kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn hoàn trả hàng hóa.

Tùy vào cơ quan thuế quản lý trực tiếp mà doanh nghiệp tư nhân có thể tham khảo thêm các Công văn hướng dẫn chi tiết về việc lập hóa đơn hoàn trả hàng hóa của Cục Thuế tương ứng.

Trên đây Phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice đã cung cấp thông tin về “Lưu ý về lập hóa đơn 2024 đối với trường hợp bị trả lại hàng hóa. Hy vọng những thông tin trên hữu ích với quý bạn đọc. Nếu còn câu hỏi khác cần được tư vấn, hỗ trợ vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0981 772 388 – 1900 33 69 đội ngũ của chúng tôi sẽ giải đáp nhanh chóng và chi tiết nhất.

==========

Theo quy định tại Điều 89 Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Điều 11 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Điều 1 Nghị định số 41/2022/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư số 78/2021/TT-BTC, quy định việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có mã của cơ quan thuế 

SoftDreams ra mắt Phần mềm quản lý bán hàng EasyPos hỗ trợ Quý khách hàng trong nghiệp vụ sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Nếu Quý khách hàng cần được tư vấn và hỗ trợ thêm, hãy liên hệ ngay cho đội ngũ chuyên nghiệp của SoftDreams, chúng tôi cam kết hỗ trợ khách hàng kịp thời 24/7 trong suốt quá trình sử dụng phần mềm.

EASYPOS – Phần mềm Quản lý bán hàng đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ như:

  • Liên kết trực tiếp với cơ quan thuế
  • Tự động đồng bộ đơn hàng thành hoá đơn, chuyển dữ liệu lên cơ quan thuế theo thông tư 78/2021/TT-BTC
  • Cập nhật sớm nhất những chính sách mới của cơ quan thuế
  • Tạo và in đơn hàng ngay cả khi có hoặc không có kết nối mạng. 
  • Thiết lập mẫu vé in theo mong muốn của DN & HKD.
  • Tích hợp hệ sinh thái đa kênh như: Hóa đơn điện tử EasyInvoice, Phần mềm kế toán EasyBooks và chữ ký số EasyCA
  • Tự động thống kê báo cáo chi tiết về doanh thu, lợi nhuận, chi phí… mỗi ngày
  • Tự động hóa nghiệp vụ nhập liệu và lưu trữ thông tin đơn hàng

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG EASYPOS NGAY

Để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ

Điện thoại: 0981 772 388 – 1900 33 69

Website: https://easyinvoice.vn/

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/easyinvoice.vn

 

Tags:

Sử dụng ngay
Hóa đơn điện tử Easyinvoice

Tư vấn hóa đơn điện tử

0981 772 388

Hỗ trợ kỹ thuật & CSKH

1900 3369 1900 56 56 53 1900 57 57 54 (Nhánh 2)
1900 3369