File excel tính thuế thu nhập cá nhân 2019

File Excel tính thuế thu nhập cá nhân năm 2019 được xây dựng dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật dưới đây:

- Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2009);

- Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi năm 2012 (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013);

- Luật sửa đổi các Luật về Thuế năm 2014 (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015).

Bạn vui lòng điền các thông tin dưới đây để có thể tải tài liệu hoàn toàn miễn phí!