Thông Tin Cập Nhật Về Thuế Và Luật - Bản tin 2 / 2017

Thông Tin Cập Nhật Về Thuế Và Luật - Bản tin 2 / 2017

12-09-2017

Theo hướng dẫn tại Công văn số 5391/TCT - CS ngày 23/11/2016, trường hợp doanh nghiệp A được thành lập năm 2005 và được cấp giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện dự án đầu tư mở rộng B vào năm 2007, đến ngày 31/12/2008 vẫn đang đầu tư xây dựng dở dang, chưa phát sinh doanh thu trong năm 2009 thì doanh nghiệp được lựa chọn để hưởng ưu đãi theo diện dự án đầu tư mở rộng đối với thu nhập phát sinh từ dự án đầu tư mở rộng B theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật tại thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện dự án đầu tư mở rộng (năm 2007) hoặc theo quy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.

Xử lý với trường hợp viết sai hóa đơn GTGT nhưng đã giao cho khách

Xử lý với trường hợp viết sai hóa đơn GTGT nhưng đã giao cho khách

12-09-2017

“Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định”.

Cách xử lý trường hợp viết sai hóa đơn GTGT nhưng chưa giao cho khách

Cách xử lý trường hợp viết sai hóa đơn GTGT nhưng chưa giao cho khách

05-04-2017

Khoản 1 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định: “Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai”.

08 lưu ý về hóa đơn trong năm 2017

08 lưu ý về hóa đơn trong năm 2017

05-04-2017

Một số lưu ý quan trọng về Hóa Đơn đầu vào và hóa đơn đầu ra Năm 2017 khi xử lý các nghiệp vụ kế toán trong quá trình làm việc thực tế tại các doanh nghiệp.

Quy định chung về hóa đơn điện tử

Quy định chung về hóa đơn điện tử

11-03-2017

HƯỚNG DẪN VỀ KHỞI TẠO, PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ