CÁCH ĐỌC VÀ KIỂM TRA NHANH BCTC CHO KẾ TOÁN

27-03-2019

Thời hạn cuối nộp báo cáo tài chính 2018 (BCTC) chỉ còn đúng 3 ngày. Theo đó, các kế toán cần thiết phải kiểm tra lại BCTC đã lập đúng hay chưa, liệu còn sai sót nào không nhằm tránh những sai phạm không đang có. Sau đây, EasyInvoice đem đến cho các kế toán một số cách kiểm tranh BCTC, quyết toán thuế trước khi in ra trình ký.

Báo cáo tài chính gồm những gì?

+ Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01-DN

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02-DN

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03-DN

+ Bản thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B09-DN

 

EasyInvoice cung cấp cách đọc và kiểm tranh nhanh BCTC cho kế toán

 

Vậy kiểm tra báo cáo tài chính như thế nào? Cách đọc và kiểm tra nhanh BCTC cùng EasyInvoice tìm hiểu ngay dưới đây?

1. Đối với Bảng cân đối kế toán

Là tài liệu để phân tích đánh giá tổng quan tình hình quản lý, sử dụng vốn, tình hình huy động vốn, SD nguồn vốn, tình hình tài chính của DN. Phần Tài sản: phản ánh tình hình tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, phải thu của khách hàng, vật tư hàng hóa và TSCĐ của DN. Nhìn vào phần TS sẽ đánh giá được quy mô, kết cấu đầu tư vốn, năng lực và trình độ sử dụng vốn của DN, từ đó giúp DN XD được một kết cấu vốn hợp lý phù hợp với đặc điểm SXKD của mình.

 A. Tài sản ngắn hạn gồm: Tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu, hàng tồn kho, TS ngắn hạn khác. Số liệu để nhập vào các chỉ tiêu này là SDCK của các TK 111,112,133,142,152,156,159… Tóm lại là toàn bộ nhóm các TK có đầu 1)

Riêng TK 131 nếu SDCK có cả nợ và có thì Số dư Nợ: chính là khoản phải thu của khách hàng (Cho vào phần Tài sản ngắn hạn). Còn nếu dư bên Có: là khoản người mua đã trả tiền trước (ứng trc tiền mua hàng) – thì phải cho vào phần NỢ PHẢI TRẢ bên Nguồn vốn.

Ngoài ra khi nhìn vào báo cáo tài chính kế toán còn phải biết phân tích dòng tiền và vòng quay của vốn để khi làm BCTC gửi Ngân hàng còn biết cách giải thích.

Ví dụ: nếu TM và TGNH còn nhiều trong khi TK 131 dư bên Có, tức là cty đang thừa vốn và thậm chí đang chiếm dụng vốn của các DN khác. TK 152,156 SDCK ít phản ánh quá trình luân chuyển hàng tốt.

B. Tài sản dài hạn: Là các khoản phải thu dài hạn, TSCD, bất động sản đầu tư, các khoản đầu tư tài chính dài hạn và TS dài hạn khác. Số liệu để nhập vào các chỉ tiêu này là SDCK của các TK 211,214 (số âm),221,241,242,24 Tóm lại là toàn bộ nhóm các TK có đầu 2)

C. Phần nguồn vốn: Gồm Nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu.

D. Nợ phải trả: Phản ánh các khoản nợ ngắn hạn, nợ dài hạn, thuế và một số khoản nợ khác. Nếu SDCK của các TK 311,331,334,333 lớn chứng tỏ DN khả năng thanh toán kém chiếm dụng vốn của nhà cung cấp, người LĐ cũng như của nhà nước.

Số liệu để nhập vào các chỉ tiêu này là SDCK của các TK đầu 3 như 311,331,333,341. Riêng TK 331 cũng tương tự TK 131 – nếu dư bên Nợ tứcd đang trả trước cho người bán và chỉ tiêu này phải cho vào bên phần TÀI SẢN – mục Trả trc cho ng bán.

E. Nguồn vốn CSH: gồm nguồn vốn KD và các quỹ của DN, ở phần này còn phản ánh tình hình lỗ lãi của DN trong năm

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Phản ánh tình hình và kết quả hđ KD trong 1 kỳ kế toán. Thông qua các chỉ tiêu doanh

thu, giá vốn, chi phí, thu nhập CP của hđ khác của năm trước so sánh với năm nay để

đánh giá tình hình phát triển của DN.

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Phản ánh tình hình sử dụng tiền trong DN

Ngoài các BCTC như bảng CĐKT, báo cáo KQKD, lưu chuyển tiền tệ còn có thuyết minh BCTC nhằm mục đích giải trình, bổ sung tuyết mình các thông tin về tình hình SXKD, tình hình tài chính của DN

Ngoài ra khi nhìn vào BCTC ta có thể thấy vòng quay luân chuyển của vốn, khả năng thu hồi vốn của DN nhanh hay chậm dựa vào TK 111,131,511. Vòng quay của vốn =Doanh thu/ tài sản

Tóm lại cách kiểm tra báo cáo tài chính rất nhanh gọn các vấn đề sau:

Trước hết, hãy xem tất cả các TK kế toán trên bảng cân đối SPS có số dư đúng với bản chất của nó hay chưa?

* Kiểm tra số dư TK 133 trên bảng CDSPS đã trùng với báo cáo thuế hàng tháng hay chưa?

* Số dư TK “chi phí trả trước ngắn hạn”,“chi phí trả trước dài hạn” được bao nhiêu rồi mở bảng phân bổ CCDC ra để đối chiếu số tiền còn lại trên bảng phân bổ CCDC có số liệu trùng khớp với nhau hay không? Nếu không bằng nhau ta xem lại cách phân bổ CCDC hoặc định khoản kế toán bị sai.

* Kiểm tra số dư trên TK 156 và mở bảng chi tiết nhập xuất tồn kho xem số liệu có trùng khớp với nhau hay không? Nếu như số liệu giữa bảng cân đối SPS với báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn không khớp có thể do các nguyên nhân sau:

- Định khoản sai tài khoản .

 - Xuất bán trước khi có hóa đơn nhập mua.

 - Đơn giá xuất bạn tính sai khi ghi nhận giá vốn hàng xuất bán.

* Khi đó kế toán cần:

 - Kiểm tra việc khấu hao tài sản cố định. Kiểm tra đối chiếu trên bảng trích khấu hao so sánh với số liệu trên bảng cân đối SPS xem khấu hao lũy kế có bằng với số dư của TK 214 hay không, Kiểm tra khung thời gian khấu hao TSCD theo đúng khung thời gian quy định hiện hành.

 - Kiểm tra TK 3334: Đây là 1 vấn đề kế toán thường sai sót. Chúng ta so sánh số thuế TNDN bốn quý đã nộp so sánh với số thuế TNDN phải nộp cả băn và làm bút toán điều chỉnh chi phí thuế TNDN có thể là tăng thêm hoặc giảm đi. Nếu tăng thêm ghi nợ TK 821 có TK 3334, nếu giảm hơn so với tạm tính ghi nợ TK 3334 có TK 821 phần tiền thừa trước khi lập BCTC.

 - Kiểm tra sổ quỹ tiền mặt: Nguyên tắc hạch toán sổ quỹ tiền mặt không được âm quỹ tại bất cứ thời điểm nào trong năm. Vì nếu tại 1 thời điểm nào đó âm quỹ thì kế toán phải xử lý ngay bằng các nghiệp vụ vay ngắn hạn cá nhân để bổ sung tiền mặt.

 - Kiểm tra tài khoản ngân hàng so với sổ phụ ngân hàng đã đúng với số dư cuối kỳ 31/12 hay chưa? Nếu sai tìm lại định khoản các nghiệp vụ hàng tháng và có thể tìm dựa vào sao kê ngân hàng….

 - Kiểm tra xem doanh thu tk 511 có khớp với doanh thu của từng tháng trên tờ khai hay không.

 - Kiểm tra số dư tk 131, 331 xem có khớp với công nợ phải thu của khách hàng và phải trả cho ncc hay không, kiểm tra lại với công nợ thực tế với khách hàng và NCC

Đó là cách đọc, kiểm tra BCTC giúp kế toán có thể kiểm tra nhanh, chính xác các lỗi còn mắc phải trong BCTC vừa lập. Hy vọng, những thông tin trên của EasyInvoice đã giải quyết một phần khó khăn trong việc lập BCTC, quyết toán thuế 2018.

Bên cạnh đó, EasyInvoice cung cấp phần mềm hóa đơn điện hỗ trợ nhanh các loại báo cáo, dữ liệu hóa đơn. Đồng thời, EasyInvoice được tích hợp sẵn sàng trên phần mềm kế toán EasyBooks là có khả năng kiểm tra đối chiếu sổ sách để tự động phát hiện ra chênh lệch và có thể truy xuất ngược để điều chỉnh trực tiếp trên chứng từ gốc, giúp kế toán giảm bớt áp lực trong vấn đề đối chiếu sổ sách, chứng từ kế toán. 

Nguồn: Tham khảo

Để tìm hiểu chi tiết về phần mềm hóa đơn điện tử - phần mềm kế toán EasyBooks, vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 0981 772 388 - 0919 510 089

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/easyinvoice.vn/