Bộ công văn gửi cơ quan Thuế

* Mẫu các loại công văn gửi thuế bao gồm:

1. CV giải trình sai thuế TNCN
2. CV giải trình về hóa đơn bỏ trốn
3. CV xin gộp BCTC vào năm sau
4. CV xác định không nợ đọng thuế
5. CV điều chỉnh đăng ký thuế
6. CV xin đăng ký sử dụng lao đông
7. CV xin tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ khi DN chuyển địa chỉ kinh doanh
8. CV (Đơn) xin hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước khi nộp sai chương, khoản, mục

Bạn vui lòng điền các thông tin dưới đây để có thể tải tài liệu hoàn toàn miễn phí!